Gebruiksvoorwaarden

Status 06/2018

Brother Sewing Machines Europe GmbH is exploitant van de websites brothersewing.nl (hieronder "de website" genoemd).

Brother Sewing Machines Europe GmbH, een in Duitsland gevestigde besloten vennootschap met BTW-identificatienummer 265 370 260 en zetel aan Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 in 61118 Bad Vilbel, Duitsland (hieronder "Brother" genoemd), is in het kader van de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke instantie voor alle persoonsgegevens die via of in samenhang met deze website worden verzameld.

 

1. Inleiding

Voor gebruikers van deze website gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Door gebruik van onze website geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. U moet de gebruiksvoorwaarden vóór gebruik van de website lezen. De voorwaarden zijn voor alle gebruikers gelijk en bindend.

2. Gebruik van de website

Brother maakt onderscheid tussen twee typen gebruikers:

  1. Particulieren
    Particulieren kunnen als gast van de website gebruikmaken of zich als gebruiker van de site registreren

  2. Dealers
    Dealers ontvangen van Brother een wachtwoord. Met dit wachtwoord is aanmelding als gebruiker mogelijk.
    Het wachtwoord wordt om de zes maanden gewijzigd. Brother geeft het nieuwe wachtwoord tijdig aan de dealer door.

3. Gebruik van de website door minderjarigen

Gebruik van de website via een registratie als gebruiker is voor minderjarigen uitsluitend mogelijk met toestemming van ouders/verzorgers.

4. Koppelingen naar andere websites

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites van partnernetwerken, reclamepartners en aan Brother gelieerde ondernemingen of andere partijen. Hiervoor gelden de eigen richtlijnen inzake gegevensbescherming van deze websites. Brother is niet verantwoordelijk voor deze richtlijnen en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.

5. Intellectuele eigendom

Brother of derden die aan Brother een licentie hebben verleend, behouden zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendom (rechten die vallen onder de wet op het auteursrecht, het modellenrecht, het merkenrecht en naburige rechten met betrekking tot intellectuele eigendom) van documenten, programma's, films, animaties, artikelen, schetsen, tekeningen, databases, handelsmerken, logo's en ander materiaal dat op de website beschikbaar is (de "informatie"). Het is de gebruiker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de informatie geheel of gedeeltelijk op welk medium dan ook te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen, uit te geven, weer te geven, uit te zenden of als basis voor andere producten te gebruiken. Alle ontwerpen en patronen vallen onder het auteursrecht van Brother en zijn partners. De gebruiker mag deze uitsluitend voor persoonlijke en bedoelde doeleinden gebruiken. Patronen en ontwerpen, evenals de producten die in verband hiermee worden gemaakt, mogen niet commercieel in omloop worden gebracht.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Brother stelt alles in het werk om correcte, actuele informatie op de website op te nemen. In dit verband worden door Brother geen garanties gegeven of toezeggingen gedaan, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de juistheid of geschiktheid ervan (met inbegrip van garanties of toezeggingen dat specifieke informatie geschikt is voor een bepaald doel of dat de informatie vrij is van fouten of computervirussen). Brother is niet aansprakelijk voor fouten of omissies in de informatie op de website en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk, verlies of schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot computerfouten, verlies van gegevens, gederfde winst, verlies van handelsmogelijkheden, verstoring van bedrijfsactiviteiten of voor enige indirecte, speciale, incidentele, repressieve, exemplaire schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website, gebruik van met de website samenhangende informatie of het onvermogen om de website en de daarmee gekoppelde websites te gebruiken. Dit heeft geen betrekking op een beperking van de aansprakelijkheid van Brother bij overtreding van wettelijke normen onder het toepasselijk recht.

7. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing.