Richtlijn inzake gegevensbescherming

Status 06/2018

Brother Sewing Machines Europe GmbH is exploitant van de websites brothersewing.nl (hieronder "de website" genoemd).

Brother Sewing Machines Europe GmbH, een in Duitsland gevestigde besloten vennootschap met BTW-identificatienummer 265 370 260 en zetel aan Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 in 61118 Bad Vilbel, Duitsland (hieronder "Brother" genoemd), is in het kader van de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke instantie voor alle persoonsgegevens die via of in samenhang met deze website worden verzameld.

1. Inleiding

Brother hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Brother handelt conform de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en garandeert uw recht op privacy door de naleving van alle betrokken wettelijke bepalingen. Brother respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Toegang tot en navigatie in de meeste websites is mogelijk zonder dat uw persoonsgegevens openbaar worden gemaakt en zonder dat u informatie hoeft vast te leggen die wordt verzameld door de cookies waarvan we gebruikmaken. Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, beschermen we uw persoonlijke levenssfeer en houden we ons aan de bepalingen van de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Functionaris voor gegevensbescherming:
 
Dipl.-Ing. Jörg Hagen
Veilchenweg 6a
D-30989 Gehrden
E-Mail: hagen@jhcon.de
Tel.: +49 5108 90 90 112
Fax: +49 5108 64 29 07

 

2. Verzamelen van gegevens

Volgens artikel 3 lid 1 zijn persoonsgegevens individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Bij een bezoek aan de website worden persoonsgegevens van de gebruiker niet automatisch verzameld, tenzij deze gegevens vrijwillig door de gebruiker aan Brother worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van bepaalde formulieren of via een andere methode om contact op nemen via deze website.
 
Brother behoudt zich het recht voor om onder andere de volgende informatie over u te registreren en te verwerken:
 
Gegevens die u bij het invullen van formulieren verstrekt of anderszins op deze website invoert of ter beschikking stelt. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op gegevens die u invoert wanneer u zich als gebruiker van deze website registreert of wanneer u gebruikmaakt van de diensten die via deze website worden aangeboden.
 
Brother kan deze gegevens voor interne doeleinden in een interne map archiveren zodat het mogelijk is om contact met u op te nemen. Brother verstrekt deze correspondentie niet aan derden.
 
Details over uw bezoeken aan onze website en de resources die u op of via de website opent.

 

3. Opslag van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Brother in beginsel in de Europese Economische Ruimte opgeslagen en verwerkt.
 
Brother en alle gelieerde ondernemingen hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Brother diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, beschadiging en toegang door onbevoegden, zoals maatregelen voor beperking van de fysieke of technische toegang of voor beperking van de overdracht van gegevens. Bovendien zet Brother zich in om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen door het afsluiten van geheimhoudingsovereenkomsten met zijn medewerkers.

4. Correctie van gegevens

De gebruiker heeft het recht om alle noodzakelijke wijzigingen die hij in zijn gegevens wenst aan te brengen, aan Brother kenbaar te maken en zijn gegevens te corrigeren, bij te werken, te wijzigen of in te trekken. Hiervoor kan de gebruiker via info@brothersewing.eu contact met Brother opnemen.

5. Doorgifte van gegevens

Mits dit voor de naleving van de doelstellingen van de overeenkomst en om functionele redenen noodzakelijk is, behoudt Brother zich het recht voor persoonsgegevens door te geven aan derden (bijvoorbeeld dienstverleners). De gegevens komen in beginsel niet buiten de Europese Economische Ruimte terecht. Brother ziet toe op de naleving van alle toepasselijke wettelijke bepalingen om de bescherming van gegevens van gebruikers te garanderen.

 

6. Gegevens van minderjarigen

Minderjarigen mogen zonder toestemming van ouders/verzorgers geen gegevens verstrekken.

 

7. Informatieverstrekking

Volgens de Europese/Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de gebruiker recht om informatie op te vragen over de over hem/haar opgeslagen gegevens, over de ontvangers of de typen ontvangers waaraan de gegevens zijn doorgegeven en over het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Brother is wettelijk gemachtigd om alle kosten die hiermee zijn gemoeid, bij de gebruiker in rekening te brengen.

 

8. Recht op verwijdering van persoonsgegevens/herroepingsrecht

De gebruiker heeft het recht om met gegronde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens en om af te zien van alle eerder bestelde services, zoals nieuwsbrieven of de doorgifte van gegevens voor marketingdoeleinden, door dit schriftelijk kenbaar te maken aan Brother Sewing Machines Europe GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 D-61118 Bad Vilbel, Duitsland.

 

9. Recht op bezwaar

U kunt een klacht indienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.